Loading...

Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού 30€

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Η Διοργανώτρια του ∆ιαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυμία «362 GROCERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET», και διακριτικό τίτλο 362 Grocery, η οποία εδρεύει στον Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 98, ΑΦΜ 800989147 ∆ΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούµενη η «∆ιοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισµό στη σελίδα της στο Instagram https://www.instagram.com/362grocery/
2. Σκοπός του ∆ιαγωνισµού. Είναι η ανάδειξη µέσω κληρώσεων τυχερών νικητών, στους οποίους η ∆ιοργανώτρια θα προσφέρει αγορές στα καταστήματά της 362 Grocery αξίας € 30, κάθε φορά για διαφορετικό κατάστημά της.
3. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 4 κατωτέρω, δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής οι «Συµµετέχοντες»).
4. Αποκλεισµός ∆ιαγωνιζοµένων. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής µε την ιδιότητά τους οι υπάλληλοι της ∆ιοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς των ανωτέρω µέχρι δεύτερου βαθµού.
5. ∆ιάρκεια του ∆ιαγωνισµού. Ο Διαγωνισμός, αρχής γενομένης από την 8/9/2020 και ώρα 17:00μμ., θα διαρκεί και θα επαναλαμβάνεται ανά δεκαπέντε μέρες, οι νικητές, δε, θα ανακοινώνονται την τελευταία ημέρα της διάρκειάς του.
6. Τρόπος Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισμό. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να συμμετέχει στον Διαγωνισμό, αρκεί να εισέλθει και να πληκτρολογήσει στην σελίδα της εταιρίας στο Instagram https://www.instagram.com/362grocery/αθροιστικά τις επιλογές follow, like, post, καθώς και tag και mention δύο άλλων ατόμων. Με τη πληκτρολόγηση των επιλογών αυτών ο Συμμετέχων δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους, και συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων σύµφωνα µε τους όρους συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό.
7. Απόδειξη συµµετοχής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η ∆ιοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, µε τα στοιχεία Συµµετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά µε τη λήψη οποιασδήποτε συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό από το σύστηµα της ∆ιοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συµµετοχής του.
8. Τα ∆ικαιώµατα της ∆ιοργανώτριας ως προς συµµετοχή. Η ∆ιοργανώτρια έχει το δικαίωµα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συµµετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συµµετέχοντα επιχειρεί να παρέµβει παρανόµως στη διαδικασία συµµετοχής ή του οποίου η συµµετοχή δεν είναι σύµφωνη µε τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συµµετοχή οποιουδήποτε Συµµετέχοντα στον ∆ιαγωνισµό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συµµετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόµη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συµµετοχή του έρχεται σε αντίθεση µε διατάξεις του νόµου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
9. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισµού. Μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισµού και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα θα διεξαχθεί η κλήρωση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά από την Διοργανώτρια 362 GROCERY A.E. και θα αναρτηθεί σε σχετικό αρχείο στο λογαριασμό της στο Instagram. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας νικητής από τους Συµµετέχοντες στο Διαγωνισµό και ένας επιλαχών, όπως θα προκύψουν από την κλήρωση. Η Διοργανώτρια, τότε, θα ανακοινώσει τον νικητή επιλέγοντας tag στον λογαριασμό του, ο, δε, νικητής πρέπει εντός 48 ωρών να αποστείλει μήνυμα από τον λογαριασμό του στον λογαριασμό της Διοργανώτριας με τα στοιχεία του, δηλαδή ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας, διαφορετικά χάνει το δώρο του.
Η περίοδος κατά την οποία οι νικητές ή οι επιλαχόντες μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους εξαργυρώνοντας την προσφορά δώρο τους είναι τριάντα ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης του νικητή ή του επιλαχόντα και μόνο από το κατάστημα που κάθε φορά ανακοινώνει η Διοργανώτρια. Από την προσφορά εξαιρούνται τα αλκοολούχα ποτά, καπνικά είδη, προπληρωμένες υπηρεσίες χρόνου ομιλίας, όπως pay safe κ.λπ., καθώς και ο τύπος, εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.
10. Ο επιλαχών νικητής. Ο επιλαχών νικητής που θα αναδειχθεί µέσω της κληρώσεως θα ανακοινωθεί επιλέγοντας tag στον λογαριασμό του σε περίπτωση που ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια στον απαραίτητο χρόνο, δηλαδή μετά την πάροδο 48 ωρών, όπως αναφέρεται παραπάνω, ή σε περίπτωση που ο αρχικός νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο στον απαραίτητο χρόνο, δηλαδή μετά την πάροδο 30 ημερών, όπως αναφέρεται παραπάνω, ή σε περίπτωση που η Διοργανώτρια κρίνει ως µη έγκυρη τη συµµετοχή του αρχικού νικητή οποτεδήποτε.
11. Το Σύνολο των έγκυρων συµµετοχών. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συµµετοχών».
12. Αδυναµία επικοινωνίας µε τους Νικητές – Άρνηση του δώρου –Έλλειψη αξίωσης. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τους Νικητές ή τους Επιλαχόντες νικητές ή και σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν το δώρο τους, το δικαίωµα παραλαβής των ∆ώρων χάνεται και ουδεµία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της ∆ιοργανώτριας.
13. Άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης Νικητών – ΄Έλλειψη ευθύνης. Η ∆ιοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε µη λήψη ή µη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, της ως άνω ανακοίνωσης - ειδοποίησης ή σε έλλειψη απάντησης εκ µέρους του Νικητή στη σχετική επικοινωνία.
14. Η ευθύνη της ∆ιοργανώτριας. Η ευθύνη της ∆ιοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των ∆ώρων που θα δοθούν και σε καµία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται µε την αξιοποίησή του.
15. Τα δώρα. Οι προσφορές στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού δεν αναταλλάσσονται µε χρήµατα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγµατα. O νικητής σε κάθε περίπτωση δεν δικαιούται να εξαργυρώσει το ποσό του δώρου ή μέρος αυτού με χρήματα αλλά μόνο με προϊόντα αντίστοιχης αξίας. Η εξαργύρωση της προσφοράς – δώρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την προσέλευση του νικητή στο κατάστημα που έχει κάθε φορά ανακοινωθεί και την επίδειξη της ταυτότητάς του, ενώ με την ολοκλήρωσή της οφείλει να συμπληρώσει και υπογράψει έντυπο όπου το βεβαιώνει.
16. Χρήση υπηρεσιών τρίτων. Κατά την αξιοποίηση των ∆ώρων η ∆ιοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η ∆ιοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πληµµελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε κάνει χρήση των ∆ώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόµενων οπωσδήποτε µε τα ανωτέρω ∆ώρα, ούτε υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συµβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση µε τα εν λόγω ∆ώρα.
17. Αστική και Ποινική ευθύνη. Η ∆ιοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συµµετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άµεσα ή έµµεσα από το ∆ιαγωνισµό.
18. Προσωπικά ∆εδοµένα. Στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού, η ∆ιοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο µε τα ακόλουθα προσωπικά δεδοµένα των Συµµετεχόντων, Νικητών και Επιλαχόντων, δηλαδή α) το ονοµατεπώνυµο και β) τον αριθμό της ταυτότητάς τους. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό αποτελεί για κάθε συµµετέχοντα την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεση του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδοµένων του και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους σκοπούς του διαγωνισµού.
19. Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων – ∆ικαιώµατα συµµετεχόντων. Τα δεδοµένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δηµοσιότητας και διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, πάντοτε στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού καθώς και για σκοπούς προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της. Οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά µε τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδοµένα που τους αφορούν. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των Συµµετεχόντων και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία µπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγµή ελεύθερα αποστέλλοντας µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση info@362grocery.com. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής η ∆ιοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό και συνεπώς η συµµετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ µέρους των Συµµετεχόντων ή/και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων δεν θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας για το διάστηµα πριν την ανάκληση.
20. Αποδέκτες των προσωπικών δεδοµένων των Συµµετεχόντων. Αποδέκτες των προσωπικών δεδοµένων των Συµµετεχόντων και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων θα είναι καταρχήν µόνο οι αρµοδίως εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι της ∆ιοργανώτριας που είναι επιφορτισµένοι µε καθήκοντα για τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η ∆ιοργανώτρια θα αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων µερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδοµένα των Συµµετεχόντων και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασµό τους.
21. ∆ικαιώµατα συµµετεχόντων. Οι Συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά µε τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδοµένα που τους αφορούν.
22. Επικοινωνία συµµετεχόντων µε την ∆ιοργανώτρια. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων και των πιο πάνω αναφεροµένων σχετικών δικαιωµάτων, οι Συµµετέχοντες µπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην ∆ιοργανώτρια , αποστέλλοντας µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@362grocery.com.
23. Ανάκληση – Τροποποίηση Όρων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του ∆ιαγωνισµού, να συντοµεύσει ή να παρατείνει την διάρκεια του, ή να επαναλάβει οσάκις επιθυµεί αυτόν, ή και να διακόψει τον διαγωνισµό χωρίς προειδοποίηση για λόγους δηµόσιου συµφέροντος ή ανωτέρας βίας, να αλλάξει τα δώρα ή να τα ανακαλέσει χωρίς καµία προηγούµενη ενηµέρωση και χωρίς καµία υποχρέωση αποζηµίωσης. Οι µεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται εγκαίρως πριν από την έναρξη ισχύος της µεταβολής µέσω του λογαριασμού της στο Instagram και στην επίσηµη ιστοσελίδα της.
24. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συµπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό, που ενδέχεται να προκύψει στο µέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αθήνας.
25. Αποδοχή των όρων. Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόµενων όρων του ∆ιαγωνισµού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ∆ιοργανώτριας Εταιρίας. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η ∆ιοργανώτρια ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι των Συµµετεχόντων ή και οποιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ µέρους των Συµµετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook.
26. Κατάθεση όρων – πληροφορίες. Οι παρόντες όροι έχουν καταχωρηθεί και στην ιστοσελίδα στην οποία γίνεται η συμμετοχή για τον διαγωνισμό, στη διεύθυνση https://www.facebook.com/notes/362-grocery/%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-instagram-30-%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%BF/3287806414629737/ . Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της Διοργανώτριας 2115003780.

Top